Privacy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Herfra BV (hierna genoemd “Herfra”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “privacy verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.herfra.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Herfra en haar klanten, prospecten en business partners.

Herfra wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Herfra verzamelt, alsook over de wijze waarop Herfra deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook enige communicatie met Herfra impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze privacy verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Herfra.

 

Soorten persoonsgegevens

Herfra kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie binnen de onderneming
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Herfra (bv. tijdens correspondentie)

Herfra verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal Herfra, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Herfra toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Herfra
 • Bezoek van de website
 • Reageren op advertenties/enquêtes van Herfra
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Herfra
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Herfra
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Herfra.be verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

Herfra kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting dan wel van de overeenkomst
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het leveren van support
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het opstellen van statistieken
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Herfra zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van de diensten van Herfra en de optimalisering daarvan (bv. zoals maar niet beperkt tot het verwerken van betalingen en het beroep dat Herfra doet op onder meer een fotograaf, vertaalbureau). Indien het noodzakelijk is dat Herfra voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maakt aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Herfra uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Herfra hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Wanneer herfra of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Herfra heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Herfra uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Herfra uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacy verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@herfra.be voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Herfra te bezorgen via e-mail of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Herfra mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Herfra.

 

Update privacy verklaring

Herfra is gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de privacy verklaring.

 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Herfra verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

Contacteer Herfra

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarop Herfra uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@herfra.be, of;
 • Via de post: Karreweg K 17 B, 9870 Zulte, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Herfra deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Herfra uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

.