Verkoopsvoorwaarden

Wij zijn steeds transparant. Bij Herfra vragen wij de klant eerst de verkoopsvoorwaarden door te nemen en te aanvaarden door het ondertekenen van de betreffende bestelbon.

Verkoopsvoorwaarden

Bij facturatie bevestigt de klant automatisch dat hij steeds in de nabije toekomst mag worden
gecontacteerd i.v.m. nieuwe -of andere verkoop-, en/of VIP-dagen van HERFRA.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in de toonzalen van HERFRA NV,
Karreweg K17 B, 9870 ZULTE, KBO 0860.369.808 (tel.09/221.17.66 – email: orderentry@herfra.be)

2. Op alle door u aangekochte goederen geniet u de wettelijke garantietermijn.

3. De door u aangekochte goederen blijven eigendom van NV HERFRA tot de volledige prijs ervan
is betaald. De levering zal dus pas kunnen plaatsvinden nadat U de verkoopprijs van de goederen
heeft betaald. HERFRA heeft wel de keuze om te leveren alvorens betaling te hebben ontvangen.
Een levering geldt dus geenszins als bewijs van betaling. De leveringskost dient afzonderlijk door U
te worden betaald op het ogenblik van de levering. Vanaf de datum van aflevering van de goederen
bent U als enige aansprakelijk voor risico’s verbonden aan het aangekochte product.
(zie www.herfra.be : overzicht van de verschillende garantie voorwaarden)

4. De door U aangekochte goederen worden door HERFRA gestockeerd, zonder kosten, tot aan de
overeengekomen leveringsdatum (maximaal 12 maanden na ondertekening bestelbon). Indien u
verzoekt om een uitstel van de leveringsdatum, dan heeft HERFRA het recht om hiervoor een extra
voorschot aan te rekenen. Indien de gevraagde leveringsdatum van uwentwege verlengd wordt met
een periode van 3 maand na origineel gevraagde leveringsdatum (max 12 maanden na ondertekening
bestelbon) dan zal u een voorschot van 50% moeten betalen op de totale waarde van deze
bestelling. Indien de gevraagde leveringsdatum van uwentwege verlengd wordt met een periode
van 6 maand na origineel gevraagde leveringsdatum dan zal u het volledige bedrag als voorschot
moeten betalen op deze bestelling. Dergelijk uitstel van de overeengekomen leveringsdatum heeft
evenwel geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg. Deze wettelijke garantie neemt dus
aanvang vanaf de oorspronkelijk voorziene leveringsdatum.

5. De klant draagt steeds de volledige verantwoordelijkheid indien de handelsgoederen NIET binnen
kunnen op het gevraagde leveringsadres. Bij eventuele extra kosten zijn deze STEEDS ten laste van
de klant (vb. bestelling van een lift, aanmelden bij een tweede levering, …)

6. U kunt uw verkoop binnen de 7 dagen na uw bestelling annuleren mits betaling van een
compenserende schadevergoeding van 20% op de totale verkoopsom (BTW incl.). Hierna wordt de
annulatievergoeding opgetrokken naar 30% op de totale verkoopsom (BTW incl.). Indien HERFRA
de bestelling zou annuleren, bent U gerechtigd op dezelfde vergoeding, tenzij er sprake is van
overmacht.

7. Indien u klachten heeft betreffende de geleverde goederen, dient u deze binnen de 7 dagen na
de leveringsdatum schriftelijk mee te delen aan HERFRA. Dit mag gebeuren via email naar
aftersales@herfra.be doch uw klacht kan enkel door HERFRA worden aanvaard en behandeld indien
uw klacht tijdig is, indien deze duidelijk is omschreven én voorzien van bewijsstukken en u aangeeft
welk product het betreft, de datum van de bestelbon e.d.m. Indien u de goederen na ontvangst niet
inspecteert en geen klachten formuleert, wordt u geacht die gebreken of de niet-conforme levering
te hebben aanvaard. U dient wel de originele verpakking te behouden. Het terugzenden van de
goederen gebeurt op uw risico.

8. Bij eventuele aankoop van PUSH & PULL handelsgoederen in de showroom, verbindt elke klant
afgeprijsde showroomartikelen te aanvaarden in de staat zoals die zich bevinden. Dit is tevens
de reden waarom er uitzonderlijk een EXTRA korting wordt toegepast. Alle PUSH & PULL artikelen
worden bij ondertekening van de bestelbon ten vroegste na 2 weken en ten laatste na 6 weken
uitgeleverd aan de klant aan de geldende verkoopsvoorwaarden van de bestelbon.

9. Cash & Carry handelsgoederen worden bij bezoek aan de showroom en d.m.v. ondertekende
bestelbon ONMIDDELLIJK meegenomen en contant betaald door de klant. De factuur wordt via
post of mail bezorgd aan deze klanten.

10. Indien u de verkoopprijs of leveringsprijs niet betaalt op de overeengekomen datum, is HERFRA
gerechtigd op een intrest wegens laattijdige betaling, zonder dat u daarvoor in gebreke dient te
worden gesteld. De intrest wordt overeengekomen als de wettelijke intrestvoet die van toepassing
is op datum dat er moet betaald worden, verhoogd met 2.5%.

11. Indien HERFRA u in gebreke moet stellen omdat u niet betaalt of indien Herfra tot invordering
moet overgaan, bent u bijkomend een bedrag verschuldigd van 10% op de totale verkoopprijs (BTW
excl.), met een minimum van € 125 al dan niet vermeerderd met de andere invorderingskosten.
Indien HERFRA bedragen zou zijn verschuldigd aan U volgend uit deze overeenkomst, is zij dezelfde
vergoeding verschuldigd, 30 dagen nadat U HERFRA hiertoe aangetekend in gebreke heeft gesteld,
en op voorwaarde dat de bedragen opeisbaar en liquide zijn.

12. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en enkel de rechtbanken te Gent
zijn bevoegd om te oordelen over discussies betreffende de overeenkomst door u met HERFRA
gesloten.

.